Chương trình Chuyển giao nhân sự Nội bộ Công ty

Intra-company Transferees

Chương trình Chuyển giao Nội bộ Công ty (không yêu cầu tiếng Anh)

Intra-company Transferees

Intra-company transferees work permit is a way for senior managers or businessmen to get a work permit first, and then to get permanent residency through the provincial skilled worker programs. Foreign companies that are establishing or purchasing a subsidiary, branch, or affiliate enterprise in Canada can transfer employees in an executive, senior managerial, or specialized knowledge capacity to work in a Canadian enterprise.

The Intra-company Transferees (ICT) program is a two-stage process.

Stage 1: submit application —->Temporary Work Permit

Stage 2: Apply for skilled workers—-> Permanent Residence

 

Chuyển giao nội bộ Công ty

Giấy phép lao động chuyển giao trong nội bộ công ty là cách để các nhà quản lý cấp cao hoặc các doanh nhân nhận được giấy phép lao động trước, sau đó nhận chấp thuận thường trú nhân thông qua chương trình lao động có tay nghề tỉnh bang. Công ty nước ngoài có ý định thành lập hoặc mua lại một công ty con, chi nhánh hoặc doanh nghiệp liên kết ở Canada có thể chuyển các nhân viên có năng lực điều hành, quản lý cấp cao hoặc có kiến thức chuyên môn sang làm việc trong một doanh nghiệp của Canada.

Chương trình trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp đơn —-> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Xin làm việc có tay nghề —-> Nhận giấy chấp thuận thường trú

 

Eligibility

1/ Employee requirement

You must have worked full time for the foreign company for at least one year in the 3 years period immediately preceding the application.

02/ Company requirement

a) The foreign company must have established and operated in their home country for at least 3 years and the revenue of the company was at least CAD$1,000,000 in recent years, and the number of employers is at least 15; or

b) The foreign company must have established and operated in their home country for at least 5 years and the revenue of the company was at least CAD$500,000 in recent years, and the number of employers is at least 15;

c) Invest at least CAD$200,000 to establish a subsidiary, branch or affiliate enterprise in Canada

03/ Permanent Residency Pathway

a) British Columbia (BC) – Skilled Worker Immigration

The applicant must have at least two (2) years of directly related work experience

The company must have operated in B.C. for at least one year.

The company must have at least 5 full-time employees in B.C. if it is located within the Greater Vancouver Regional District.

The company must have at least 3 full-time employees in B.C. if it is located outside the Greater Vancouver Regional District.

In the five years preceding your application, and throughout the BC PNP application process, you and your spouse or common-law partner must not have held a combined ownership/equity stake of more than 10 percent in the B.C. company that has offered you employment.

b) Saskatchewan – Skilled Worker With Existing Work Permit

The company must have operated in Saskatchewan for at least one year.

The owner must be a permanent resident or a citizen of Canada.

Get a valid SINP Job Approval Letter.

C) Manitoba – Skilled worker in Manitoba

The company must have operated in Manitoba for at least 6 months.

you and your spouse or common-law partner must not have held a combined ownership/equity stake in the company.​

Yêu cầu

01 / Yêu cầu đối với nhân viên

Bạn phải làm việc chính thức cho công ty Việt Nam ít nhất 1 năm trong khoảng thời gian 3 năm ngay trước khi nộp đơn.

02 /   Yêu cầu đối với công ty

a) Công ty Việt Nam phải được thành lập và hoạt động tại Việt Nam ít nhất 3 năm và doanh thu của công ty đạt ít nhất 1.000.000$ (CAD) trong những năm gần đây, và số lượng người lao động được sử dụng ít nhất là 15 người; hoặc là

b) Công ty Việt Nam phải thành lập và hoạt động tại VN ít nhất 5 năm và doanh thu của công ty đạt ít nhất 500.000$ (CAD) trong năm gần đây và số lượng người lao động được sử dụng ít nhất là 15 người;

c) Đầu tư ít nhất 200.000$ CAD để thành lập công ty con, chi nhánh hoặc doanh nghiệp liên kết ở Canada.

03 / Chương trình xin thường trú nhân

a) Nhập cư lao động có tay nghề tỉnh bang British Columbia (B.C)

Đương đơn phải có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan

Công ty đã phải hoạt động ở B.C. trong thời gian ít nhất là một năm.

Công ty phải có ít nhất 5 nhân viên chính thức tại B.C. nếu công ty nằm trong khu vực Vancouver Mở rộng.

Công ty phải có ít nhất 3 nhân viên chính thức tại B.C. nếu công ty nằm ngoài Khu vực Vancouver Mở rộng.

Trong 5 năm trước khi bạn nộp đơn và trong suốt quá trình tham gia chương trình Đề cử Doanh doanh tỉnh bang BC (BC PNP), bạn và vợ/chồng hoặc vợ/chồng chưa đăng ký của bạn không được cùng sở hữu nhiều hơn 10% cổ phần/vốn chủ sở hữu của công ty tại B.C. nơi bạn làm việc.

b) Lao động có tay nghề với Giấy phép lao động hiện có tại tỉnh bang Saskatchewan

Công ty đã phải hoạt động ở Saskachewan ít nhất 1 năm.

Chủ sở hữu phải thường trú nhân hoặc là công dân Canada.

Nhận được thư chấp thuận việc làm chương trình đề cử doanh nhân Saskatchewan hợp lệ.

c) Manitoba – Lao động có tay nghề ở Manitoba

Công ty đã phải hoạt động tại tỉnh bang Manitoba ít nhất sáu tháng.

Bạn và vợ/chồng hoặc vợ/chồng chưa đăng ký của bạn không được nắm giữ kết hợp quyền sở hữu chung/cổ phần trong công ty.

 

Application Process

Assess eligibility: 1-2 weeks

Incorporate a subsidiary enterprise in Canada

Open business bank account in Canada

Transfer initial investment to Canada

Prepare a business plan

Prepare work permit application documents: 2-3 months

Apply for a work permit: 3-4 months

Receive the work permit: 3 months

Operate the company in Canada: at least 1 year

Apply for Provincial Nomination:

6 months

Provincial Nomination: Apply for PR: 12 months

Receive Permanent Residency

Quy trình đăng ký

Đánh giá hồ sơ: 1-2 tuần

Thành lập một doanh nghiệp con ở Canada

Mở tài khoản ngân hàng ở Canada

Chuyển đầu tư ban đầu sang Canada

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động:

2-3 tháng

Xin giấy phép lao động: 3-4 tháng

Nhận giấy phép lao động: 3 tháng

Điều hành công ty ở Canada: ít nhất 1 năm

Xin chấp thuận Đề cử tỉnh bang:

6 tháng

Đề cử tỉnh bang: Xin cấp thường trú: 12 tháng

Nhận giấy chấp thuận thường trú

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan

MỤC LỤCIntra-company TransfereesChương trình Chuyển giao Nội bộ Công ty (không yêu cầu tiếng Anh)Intra-company TransfereesChuyển giao nội bộ Công tyEligibilityYêu cầuApplication ProcessQuy trình đăng kýSaskatchewan PNP Entrepreneur Chương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan   Saskatchewan PNP Entrepreneur Saskatchewan is a prairie and boreal province in Canada. It is bordered on the […]

Chương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)

MỤC LỤCIntra-company TransfereesChương trình Chuyển giao Nội bộ Công ty (không yêu cầu tiếng Anh)Intra-company TransfereesChuyển giao nội bộ Công tyEligibilityYêu cầuApplication ProcessQuy trình đăng kýChương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư) là một trong những chương trình được nhiều khách hàng lựa chọn Start-up Visa Canada’s Start-up Visa Program was a pilot […]

Chương trình chăm sóc trẻ em, Chăm sóc con người tại nhà

Theo quy định của Chính phủ Canada: MỤC LỤCIntra-company TransfereesChương trình Chuyển giao Nội bộ Công ty (không yêu cầu tiếng Anh)Intra-company TransfereesChuyển giao nội bộ Công tyEligibilityYêu cầuApplication ProcessQuy trình đăng kýChăm sóc trẻ em tại nhà: Bạn (khách hàng) phải chăm sóc trẻ em dưới 18 tuổi tại nhà riêng của bạn hoặc […]