Chương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan

Saskatchewan PNP Entrepreneur

Chương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan

 

Saskatchewan PNP

Entrepreneur

Saskatchewan is a prairie and boreal province in Canada. It is bordered on the west by Alberta, on the north by the Northwest Territories, on the east by Manitoba. Its population is estimated at 1,181,987. Half residents live in Regina and Saskatoon.Through the Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) Entrepreneur Program, you and your family can start, obtain, or partner in a business in Saskatchewan and be actively involved in managing it, while residing in Saskatchewan.SINP Entrepreneur category application is a two-stage process.Stage 1: submit application —->Temporary Work PermitStage 2: Implement business plan—-> Permanent Residence

Doanh nhân PNP

Saskatchewan

Saskatchewan là thảo nguyên và là một tỉnh bang có khí hậu lạnh, nhiều rừng của Canada. Phía tây giáp với tỉnh bang Alberta, phía bắc giáp Lãnh thổ Tây Bắc, phía đông giáp với tỉnh bang Manitoba. Dân số khoảng 1.181.987 người. Một nửa dân số của tỉnh bang Saskatchewan sống ở Regina và Saskatoon.Thông qua Chương trình Đề cử Doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan (SINP), bạn và gia đình có thể bắt đầu thành lập, mua lại hoặc hợp tác với một doanh nghiệp ở tỉnh bang Saskatchewan và tích cực tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp này trong khi cư trú tại tỉnh bang Saskatchewan.Chương trình doanh nhân SINP là một quá trình gồm hai giai đoạn.Giai đoạn 1: nộp hồ sơ —-> Giấy phép lao động tạm thờiGiai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh —->Nhận giấy chấp thuận thường trú (thẻ xanh)

Eligibility

01/Experience

Have a minimum of three years of relevant business management or entrepreneurial experience gained in the past ten years.

02/ Net Worth

1. Have $500,000 (CAD) at minimum in Net Business and Personal Assets;2. Your personal net worth will be verified by a third-party supplier approved by the Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP).

03/ Personal Investment Funds

Intend to invest a minimum of $300,000 (CAD) in Regina and Saskatoon or

a minimum of $200,000 (CAD) in all other Saskatchewan communities.

04/ Job Creation

The creation of two employment opportunities in Saskatchewan for Canadians or permanent residents who are not related to you. (This only applies if you’re establishing a new business in Regina or Saskatoon.)

05/ Business Research Visit

A Business Plan is required and is an integral part of the application.A business research allows the applicant to conduct extensive research of their future business investment or proposal.

06/ Language requirement

No requirement.​

Yêu cầu

01 / Kinh nghiệm

Có tối thiểu 3 năm quản lý doanh nghiệp có liên quan hoặc có kinh nghiệm kinh doanh trong 10 năm gần đây.

02 / Giá trị tài sản ròng

1.     Có tối thiểu 500.000$ (Đôla Canada -CAD) Tài sản ròng Doanh nghiệp và Cá nhân;2.     Giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn sẽ được xác định bởi bên thứ ba do Chương trình Đề cư Tỉnh bang Manitoba (MPNP) phê duyệt.

03 / Quỹ Đầu tư Cá nhân

Dự định đầu tư tối thiểu 300.000$ (CAD) vào Regina và Saskatoon

hoặc đầu tư tối thiểu 200.000$ (CAD) vào một trong số các cộng đồng khác ở Saskatchewan.

04 / Tạo việc làm

Tạo 2 việc làm tại Saskatchewan cho người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada, người mà không có mối quan hệ họ hàng với bạn. (Điều này chỉ áp dụng nếu bạn thành lập một doanh nghiệp mới ở Regina hoặc Saskatoon)

05 / Đến thăm Khảo sát Kinh doanh

Bạn phải có một Kế hoạch kinh doanh và đây là một phần không thể thiếu trong hồ sơ. Nghiên cứu kinh doanh giúp người nộp hồ sơ tìm hiểu kỹ lưỡng về dự định đầu tư kinh doanh trong tương lai.

06 / Tiếng Anh

Không yêu cầu.

Application Process

5 business days exploratory visit:1-2 monthsSubmit Expression of Interest (EOI)Receive Invitation to Apply (ITA): 90 daysSubmit Full Application: 3 monthsReceive work permit support letter:1 monthApply for Work Permit: 2-3 monthsReceive Work PermitArrival in Saskatchewan within 12 months of receiving your SINP Entrepreneur Approval Letter:2 monthsImplement Business Plan: Operating business at least 6 monthsApply for provincial nomination:2-3 monthsApply for Permanent Residency:12 monthsReceive Permanent Residency

Quy trình

Đến thăm nghiên cứu khảo sát 5 ngày: 1-2 thángGửi Đề nghị Tham gia (EOI)Nhận Giấy mời Tham gia (ITA): 90 ngàyGửi toàn bộ hồ sơ: 3 thángNhận thư hỗ trợ giấy phép lao động:1 thángXin giấy phép lao động: 2-3 thángNhận giấy phép lao độngĐến Saskatchewan ở trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được Thư Chấp thuận Chương trình Doanh nhân SINP:2 thángThực hiện kế hoạch kinh doanh: Hoạt động kinh doanh ít nhất 6 thángXin đề cử tỉnh bang:2-3 thángNộp đơn xin thường trú:12 thángNhận giấy chấp thuận thường trú

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)

MỤC LỤCSaskatchewan PNP EntrepreneurChương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang SaskatchewanSaskatchewan PNPEntrepreneurDoanh nhân PNPSaskatchewanEligibilityYêu cầuApplication ProcessQuy trìnhChương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư) là một trong những chương trình được nhiều khách hàng lựa chọn Start-up Visa Canada’s Start-up Visa Program was a pilot program from 2013 and became a permanent program […]

Chương trình Chuyển giao nhân sự Nội bộ Công ty

MỤC LỤCSaskatchewan PNP EntrepreneurChương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang SaskatchewanSaskatchewan PNPEntrepreneurDoanh nhân PNPSaskatchewanEligibilityYêu cầuApplication ProcessQuy trìnhIntra-company Transferees Chương trình Chuyển giao Nội bộ Công ty (không yêu cầu tiếng Anh) Intra-company Transferees Intra-company transferees work permit is a way for senior managers or businessmen to get a work permit first, and then to […]

Chương trình chăm sóc trẻ em, Chăm sóc con người tại nhà

Theo quy định của Chính phủ Canada: MỤC LỤCSaskatchewan PNP EntrepreneurChương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang SaskatchewanSaskatchewan PNPEntrepreneurDoanh nhân PNPSaskatchewanEligibilityYêu cầuApplication ProcessQuy trìnhChăm sóc trẻ em tại nhà: Bạn (khách hàng) phải chăm sóc trẻ em dưới 18 tuổi tại nhà riêng của bạn hoặc tại nhà của người tuyển dụng; Bạn không […]