Chương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)

Chương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)

là một trong những chương trình được nhiều khách hàng lựa chọn

Start-up Visa

Canada’s Start-up Visa Program was a pilot program from 2013 and became a permanent program in 2018. It targets immigrant entrepreneurs with the skills and potential to build businesses in Canada that:
•    are innovative
•    can create jobs for Canadians
•    can compete on a global scale
All qualifying applicants can directly apply for permanent resident and have the option to apply for a temporary work permit as well.

The applicant can locate their business and live anywhere in Canada except Quebec once they get a work permit.

Visa Khởi nghiệp

Chương trình Visa Khởi nghiệp được thử nghiệm từ năm 2013 và trở thành chương trình chính thức kể từ năm 2018. Chương trình hướng tới các doanh nhân có tay nghề và có khả năng thành lập doanh nghiệp tại Canada. Doanh nghiệp này phải:

• sáng tạo

• tạo được việc làm cho người Canada

• cạnh tranh được trên toàn cầu

Tất cả các đương đơn đủ điều kiện có thể trực tiếp xin định cư và xin giấy phép lao động tạm thời.

Sau khi có giấy phép lao động, người nộp đơn có thể sinh sống và đặt trụ sở kinh doanh ở bất cứ đâu tại Cancada ngoại trừ Quebec.

 

Eligibility

01/ Language requirements:

at least CLB 5 ( IELTS: Listening 5/Speaking 5/Writing 5/Reading 4).

02/ Get a letter of support from a designated organization

a) Have an innovative business idea and the related background

(Advanced Manufacturing/

Engineering/Energy/

Internet of things/Big data/Software development/Artificial Intelligence/

Robotics/Service Industry/Life Sciences/Financial technology/Clean Technology/Healthcare etc.)

b) Get a letter of support from a designated organization.

03/ Have a qualifying business

a) At the time you get a commitment from a designated organization, incorporate a business in Canada; or

b) At the time you receive your permanent residence, you provide active and ongoing management of this business from Canada.

04/ Bring enough money to settle

Number of family members

Funds required

1 person: $12,960
2 people: $16,135
3 people: $19,836
4 people: $24,083
5 people: $27,315
6 people: $30,806
7 people: $34,299

For each additional family member

$3,492

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh:

Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 5 (Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc 4).

02 / Nhận thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định

a) Có ý tưởng kinh doanh sáng tạo và có nền tảng liên quan (Sản xuất tiên tiến / Cơ khí / Năng lượng /

Công nghệ Internet/ Dữ liệu lớn / Phát triển phần mềm / Trí tuệ nhân tạo / Người máy / ngành dịch vụ / Khoa học đời sống / Công nghệ tài chính /

Công nghệ sạch / Chăm sóc sức khỏe, v.v.)

b) Nhận thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định.

03 / Có một doanh nghiệp đủ điều kiện

a) Sau khi nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định, bạn phải thành lập một doanh nghiệp ở Canada;

hoặc

b) Tại thời điểm được chấp thuận thường trú, bạn phải quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Canada một cách tích cực.

04 / Mang đủ tiền đến định cư

Số thành viên trong gia đình

kinh phí

1 người: $ 12,960
2 người: $ 16.135
3 người: $ 19.836
4 người: $ 24.083
5 người: $ 27.315
6 người: $ 30,806
7 người: $ 34.299

Thêm mỗi thành viên gia đình bổ sung

$ 3,492

Application Process

·Assess eligibility: 1-2 weeks

·Prepare Business Plan: 2 months

·Apply for a Letter of Support from designated organization: 3-4 months

·Attend an incubation program: Varies by Designated Organization

·Get Letter of Support: 1 month

·Apply for Permanent Residency and Work Permit: 3 months

·Get Work Permit: 2 months

·Operate the business in Canada: 12-16 months

·Get Permanent residency

Quy trình

·Xem xét khả năng thành công: 1-2 tuần

·Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh: 2 tháng

·Xin thư hỗ trợ từ tổ chức được chỉ định: 3-4 tháng

·Tham dự chương trình đào tạo: Tùy thuộc vào Tổ chức được Chỉ định

·Nhận thư hỗ trợ: 1 tháng

·Nộp đơn xin thường trú và giấy phép lao động: 3 tháng

·Nhận giấy phép lao động: 2 tháng

·Điều hành công việc kinh doanh ở Canada: 12-16 tháng

·Nhận giấy chấp thuận thường trú

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình đề cử doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan

MỤC LỤCChương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)là một trong những chương trình được nhiều khách hàng lựa chọnStart-up VisaVisa Khởi nghiệpEligibility1 person: $12,9602 people: $16,1353 people: $19,8364 people: $24,0835 people: $27,3156 people: $30,8067 people: $34,299$3,492Yêu cầu1 người: $ 12,9602 người: $ 16.1353 người: $ 19.8364 người: $ 24.0835 người: $ 27.3156 người: […]

Chương trình Chuyển giao nhân sự Nội bộ Công ty

MỤC LỤCChương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)là một trong những chương trình được nhiều khách hàng lựa chọnStart-up VisaVisa Khởi nghiệpEligibility1 person: $12,9602 people: $16,1353 people: $19,8364 people: $24,0835 people: $27,3156 people: $30,8067 people: $34,299$3,492Yêu cầu1 người: $ 12,9602 người: $ 16.1353 người: $ 19.8364 người: $ 24.0835 người: $ 27.3156 người: […]

Chương trình chăm sóc trẻ em, Chăm sóc con người tại nhà

Theo quy định của Chính phủ Canada: MỤC LỤCChương trình định cư Visa Khởi nghiệp (đầu tư)là một trong những chương trình được nhiều khách hàng lựa chọnStart-up VisaVisa Khởi nghiệpEligibility1 person: $12,9602 people: $16,1353 people: $19,8364 people: $24,0835 people: $27,3156 people: $30,8067 people: $34,299$3,492Yêu cầu1 người: $ 12,9602 người: $ 16.1353 người: $ 19.8364 […]